OpenDigg

AI Reality

מציאות רובוטית היא "פלטפורמה המופעלת על ידי בינה מלאכותית ליצירת פרוטוטיפים של מציאות מוגברת", המשתמשת בדיפוזיה יציבה ו-OpenAI כדי ליצור במהירות חוויות AR, ובכך מפשטת את הלמידה ושימוש בטכנולוגיית מציאות מוגברת בקנה מידה גדול.
Visit AI Reality
AI Reality

AI Reality עומדת בחזית החדשנות הטכנולוגית, כשהיא ממזגת בין עולמות הבינה המלאכותית והמציאות המוגברת (AR). הפלטפורמה הזו מהפכת את הדרך שבה נוצרים פרוטוטיפים של AR, תוך שימוש בעוצמת יצירת טקסט AI לפשט ולהאיץ את תהליך הפיתוח.

תכונות חדשניות של המציאות המלאכותית

השפעת מציאות הבינה המלאכותית

AI Reality מייצג קפיצה משמעותית קדימה בפיתוח AR. על ידי ניצול כוחו של AI לפרוטוטיפציה מהירה, הפלטפורמה היא לא רק כלי חדשני למפתחים אלא גם עזר למידה עבור החדשים ל-AR. יש לה את הפוטנציאל להרחיב את השימוש וההבנה של מציאות מוגברת בקנה מידה גדול.

AI Reality
AI Reality
About the author

Great! You’ve successfully signed up.

Welcome back! You've successfully signed in.

You've successfully subscribed to OpenDigg.

Success! Check your email for magic link to sign-in.

Success! Your billing info has been updated.

Your billing was not updated.