OpenDigg

DeepBeat

DeepBeat یک "ابزار تولید شعر مدیریت شده با هوش مصنوعی" است که یادگیری ماشینی را با نوشتن خلاق ترکیب می‌کند تا منبع منحصربه‌فردی برای تولید موسیقی رپ فراهم کند و ارتباط متقابلی بین هوش مصنوعی و خلاقیت موسیقیایی ایجاد کند.
Visit DeepBeat
DeepBeat

نوآوری در تکنولوژی موسیقی با دیپ بیت، یک هوش مصنوعی تولید کننده شعر رپ که از یادگیری ماشین استفاده می‌کند تا بندهای شعری را خلق کند، پیشرفت چشمگیری کرده است. دیپ بیت با ایجاد شعر از یک پایگاه داده وسیع از آهنگ‌های رپ موجود برجسته می‌شود، با اطمینان از اینکه خروجی نه تنها قافیه دارد بلکه با هماهنگی خطوطی که توسط انسان ساخته شده‌اند، ارتباط برقرار می‌کند.

شروع کار با DeepBeat بسیار ساده است، یک رابط کاربری دوستانه ارائه می‌دهد که در آن می‌توانید مجموعه کاملی از ترانه‌ها را تولید کنید یا یک ترانه را خط به خط بسازید. این سرویس انعطاف پذیری را با ویژگی 'پیشنهاد خط (قافیه دار)' و گزینه ای برای گنجاندن کلمات کلیدی خاص در درون ترانه‌ها فراهم می‌کند. تنظیمات می‌توانند تغییر کنند تا شامل قابلیت‌های یادگیری عمیق شود، هدف از آن افزایش کیفیت تولید ترانه می‌باشد.

اعتبار پلتفرم با آهنگ‌هایی که با دیپ‌بیت نوشته شده و توسط کاربران ضبط و به اشتراک گذاشته شده، بیشتر مستحکم شده است. این موضوع به عنوان گواهی بر کاربردی بودن و پتانسیل خلاقیتی که برای موسیقیدان‌های جویای نام و حرفه‌ای به یک اندازه باز می‌کند، عمل می‌کند. آهنگ‌هایی که توسط کاربران ارائه شده، نشاندهنده توانایی دیپ‌بیت در کمک به هنرمندان در فرایند خلاقانه‌شان، و ارائه راه‌های جدید برای یافتن الهام و بیان هنرشان هستند.

دیپ بیت یک خلق مشترک توسط اریک مالمی، استفان فنچ، و پری تاکالا می‌باشد که منعکس کننده ترکیبی از نوآوری فناوری و علاقه به موسیقی است. این سرویس تنها یک ابزار برای تولید ترانه نیست، بلکه یک بستر برای موسیقی‌دانان جهت کاوش و توسعه افق‌های خلاقانه خود با همکاری هوش مصنوعی به عنوان هم‌نویسنده می‌باشد.

DeepBeat
DeepBeat
About the author

Great! You’ve successfully signed up.

Welcome back! You've successfully signed in.

You've successfully subscribed to OpenDigg.

Success! Check your email for magic link to sign-in.

Success! Your billing info has been updated.

Your billing was not updated.