OpenDigg

DeepMotion

DeepMotion היא "פלטפורמת לכידת תנועה ואנימציה בעזרת מלאכת הבינה" שמספקת כלים מתקדמים למעקב גוף תלת-ממדי בזמן אמיתי ולאנימציה, מהפכת את הדרך שבה דמויות דיגיטליות מועלות לחיים.
Visit DeepMotion
DeepMotion

DeepMotion בחדשנותה בתעשיית ה-AI היא עדות לדינמיות של התקדמות טכנולוגית בתחומי תיעוד תנועה ואנימציה. מוצרי הדגל של החברה, Animate 3D ו-MotionGPT, מסמלים קפיצת מדרגה קדימה באנימציה של בני אדם דיגיטליים. לקוחות ממגוון רקעים, כולל פיתוח משחקים, אמנות דיגיטלית ומציאות וירטואלית, שיבחו את DeepMotion על מהירותה, איכותה וההשפעה המשמעותית שהיה לה על עבודתם.

על ידי סיפוק תפיסת תנועה ללא סימונים מופעלת AI ומעקב גוף תלת-ממדי בזמן אמת, DeepMotion מציע פתרונות שאינם רק בחזית התעשייה אלא גם נגישים דרך פלטפורמות אינטרנט וניידות. נגישות זו חשובה עבור יוצרים שדורשים זרימות עבודה יעילות וכלים חדשניים כדי לספר סיפורים ולהעניק חיים לדמויות במרחב הדיגיטלי.

DeepMotion
DeepMotion
About the author

Great! You’ve successfully signed up.

Welcome back! You've successfully signed in.

You've successfully subscribed to OpenDigg.

Success! Check your email for magic link to sign-in.

Success! Your billing info has been updated.

Your billing was not updated.