OpenDigg

Genius Sheets

جنیوس شیتس یک "ابزار تحلیل داده‌ها و استخبارات کسب‌وکار مبتنی بر AI" است که تجزیه و تحلیل داده‌ها را با رابط کاربری آسان و گفتگویی، ساده‌ و امن می‌کند.
Visit Genius Sheets
Genius Sheets

برگه‌های نبوغ به‌عنوان یک تحول اساسی در تحلیل داده‌ها، با ارائه یک دستیار هوش مصنوعی کاربر پسند که کارهای پیچیده داده‌ای را ساده می‌کند، مطرح شده است. این ابزار هوش تجاری خودخدمتی است که به پرسش‌ها مانند گفتگو با یک همکار پاسخ می‌دهد. این پلتفرم برای این طراحی شده است که شهودی باشد، بدون نیاز به دانش پیشرفته فنی از SQL یا پایتون، که آن را برای طیف گسترده‌ای از کاربران قابل دسترس می‌کند.

برنامه ارائه یک رابط هوش مصنوعی گفتگویی را دارد که آن را از یک ابزار پردازش داده ساده به یک خلبان مورد اعتماد در تجزیه و تحلیل داده‌ها ارتقاء می‌دهد، که از استانداردهای امنیتی سطح شرکت‌ها برای حفظ اطلاعات حساس اطمینان می‌دهد. توصیه‌ها از متخصصان صنعت، مانند معاونین فروش و مدیران عملیات درآمد، کارایی آن در کاهش بار کاری و زمان صرف شده برای مدیریت داده‌ها را تأکید می‌کنند.

Genius Sheets
Genius Sheets
About the author

Great! You’ve successfully signed up.

Welcome back! You've successfully signed in.

You've successfully subscribed to OpenDigg.

Success! Check your email for magic link to sign-in.

Success! Your billing info has been updated.

Your billing was not updated.