OpenDigg

Genius Sheets

Genius Sheets היא "כלי ניתוח נתונים בהנעה מלאכותית ובינה עסקית" המפשט ומאבטח ניתוח נתונים עם ממשק שיחה ידידותי למשתמש.
Visit Genius Sheets
Genius Sheets

דפי הגאונים נחשב לשינוי פרדיגמה בניתוח נתונים, ומספק עוזר AI ידידותי למשתמש שמפשט משימות נתונים מורכבות. זהו כלי בינה עסקית לשימוש עצמי שעונה לשאלות בנוחות של שיחה עם עמית. הפלטפורמה עוצבה באופן אינטואיטיבי, ללא צורך בידע טכני מתקדם ב-SQL או Python, דבר ההופך אותה לנגישה יותר למגוון רחב יותר של משתמשים.

היישום מציע ממשק בינה מלאכותית שיחתית שמרים אותו מכלי עיבוד נתונים רגיל לשותף אמין בניתוח נתונים, בהבטחת רמות אבטחה ברמה עסקית כדי להגן על מידע רגיש. מצהירים ממקצועני התעשייה, כגון סגני נשיאים למכירות ומנהלי הכנסות תפעול, מדגישים את יעילותו בהקטנת עומס העבודה והזמן שמושקע בניהול נתונים.

Genius Sheets
Genius Sheets
About the author

Great! You’ve successfully signed up.

Welcome back! You've successfully signed in.

You've successfully subscribed to OpenDigg.

Success! Check your email for magic link to sign-in.

Success! Your billing info has been updated.

Your billing was not updated.