OpenDigg

GitHub Copilot

GitHub Copilot یک "همراه برنامه-نویسی محرک مصنوعی" است که به توسعه دهندگان کمک می‌کند با پیشنهادهای مرتبط بر اساس زمینه، کدنویسی را موثرتر انجام دهند.
Visit GitHub Copilot
GitHub Copilot

گیت‌هاب کوپایلوت ابزاری تکمیل‌کننده کد است که با بهره‌گیری از هوش مصنوعی به برنامه‌نویسان کمک می‌کند با پیشنهاد خطوط یا بلوک‌های کامل کد در حین تایپ، به آنها کمک می‌کند. این ابزار همراه برنامه‌نویس در محیط ویرایشگر کار کرده و با سبک کدنویسی و الگوهای مورد استفاده در پروژه‌های جاری تطبیق می‌یابد تا توصیه‌های شخصی‌سازی‌شده‌ای ارائه دهد.

این جفت‌شدن هوش مصنوعی با شوق و تردید به مساوات مواجه شده است. طرفداران، کارایی آن را در تسریع فرایند کدنویسی و کاهش کارهای تکراری ستایش می‌کنند، در حالیکه مخالفان نگرانی‌هایی در مورد اصالت و اعتمادپذیری کد تولیدشده توسط هوش مصنوعی را بالا می‌برند. با این وجود، نقدهای تخصصی معمولاً قابلیت های یادگیری آن و افزایش پتانسیل بهره‌وری که ارائه می‌دهد، به خصوص برای توسعه دهندگان با تجربه که می‌توانند پیشنهادهای تولید شده توسط هوش مصنوعی را به داوری درست استفاده کنند، تحسین می‌کنند.

گیت‌هاب کوپایلوت بر اساس مجموعه‌ای از کدهای منبع باز بزرگ ساخته شده است، که از دانش وسیع برنامه‌نویسی موجود بهره برده است. این به عنوان یک سرویس در دسترس کاربران گیت‌هاب عمل می‌کند، و به طور مستقیم در محیط کد ویژوال استودیو ادغام شده است. این ابزار طراحی شده است برای یادگیری از کد کاربر به منظور بهبود پیشنهادات خود به مرور زمان، که احتمالاً فرآیند برنامه‌نویسی را با اجازه دادن به توسعه‌دهندگان برای تمرکز بیشتر بر حل مسئله به جای نحو، دگرگون می‌کند.

GitHub Copilot
GitHub Copilot
About the author

Great! You’ve successfully signed up.

Welcome back! You've successfully signed in.

You've successfully subscribed to OpenDigg.

Success! Check your email for magic link to sign-in.

Success! Your billing info has been updated.

Your billing was not updated.