OpenDigg

GitHub Copilot

GitHub Copilot הוא "חבר AI לכתיבת קוד" שעוזר למתכנתים לכתוב קוד ביעילות יותר על ידי הצעות רלוונטיות תוך כדי עבודה.
Visit GitHub Copilot
GitHub Copilot

GitHub Copilot הוא כלי השלמת קוד המופעל על-ידי AI שתומך במתכנתים על-ידי הצעת משפטים או בלוקים שלמים של קוד בזמן שהם מקלידים. הוא פועל לצד המתכנת בתוך העורך, מתאים לסגנון התכנות ולתבניות שבשימוש בפרויקטים הנוכחיים כדי לספק המלצות אישיות.

השילוב של הבינה המלאכותית הזו נתקל בהתלהבות ובספקות במידה שווה. תומכים משבחים את יעילותה במהירות העבודה על קודים ובהפחתת עבודה חוזרת, בעוד שמבקרים מעלים תהיות לגבי מקוריות ואמינות הקוד שנוצר על ידי הבינה המלאכותית. בכל זאת, ביקורות מקצועיות לרוב מחמיאות ליכולת הלמידה שלה ולתפוקת הפרודוקטיביות הפוטנציאלית שהיא מציעה, במיוחד למפתחים מנוסים שיודעים להשתמש בהצעות שנוצרות על ידי הבינה המלאכותית באופן שקול.

GitHub Copilot נבנה על פסגת קוד מקור פתוח גדולה, תוך שימוש במשאב הידע העצום של קוד פתוח שזמין. הוא פועל כשירות הזמין למשתמשי GitHub, שמתמזג ישירות לסביבת Visual Studio Code. הכלי מעוצב ללמוד מקוד המשתמש כדי לשפר את ההצעות שלו עם הזמן, ויכול לשנות את תהליך הקידוד על ידי אפשר למפתחים להתמקד יותר בפתרון בעיות ופחות בתחביר.

GitHub Copilot
GitHub Copilot
About the author

Great! You’ve successfully signed up.

Welcome back! You've successfully signed in.

You've successfully subscribed to OpenDigg.

Success! Check your email for magic link to sign-in.

Success! Your billing info has been updated.

Your billing was not updated.