OpenDigg

Grain

گرین یک بستر ارتباطی همکارانه است که با ترکیب فناوری هوش مصنوعی و ویژگی‌های ضبط جلسات، جمع‌آوری و به اشتراک‌گذاری تعاملات و بینش‌های مشتریان ارزشمند را ساده‌سازی می‌کند.
Visit Grain
Grain

گرین در حال بازسازی سرزمین ارتباطات تیمی و تعامل با مشتری با سیستم ضبط جلسات مجهز به هوش مصنوعی خود است. با خودکار کردن یادداشت‌برداری و نگهداری سوابق، گرین به عنوان ابزار محوری در ضبط بینش‌ها از گفتگوهای مشتریان عمل می‌کند، که برای بهبود تجربه هم کاربر و هم مشتری طراحی شده است. توانایی‌های آن در خلاصه‌سازی و به اشتراک گذاری لحظات کلیدی از جلسات، آن را به یک دارایی جدایی‌ناپذیر برای مدافعان مشتری تبدیل می‌کند که هدفشان ضبط، ترجمه و کلیپ کردن مبادلات مهم از طیف مختلف تنظیمات ارتباطی است.

همچنین، سهولت استفاده از Grain به افراد اجازه می‌دهد که در بحث‌ها کاملاً حضور داشته باشند و آزاد از حواس‌پرتی نوت‌برداری باشند. سیستم خودکار آن نکات مهم در گفتگوها را شناسایی می‌کند، تضمین می‌کند که هیچ اطلاعات حیاتی از قلم نیفتد. ادغام آن با پلتفرم‌هایی مثل Slack، Salesforce و Notion، اشتراک‌گذاری راحت اطلاعات را تسهیل می‌کند، اهمیت آن را بعنوان یک ابزار همکاری در عملکردهای مختلف تجاری نشان می‌دهد.

تاییدیه‌ها از طرف متخصصانی مانند مدیران ارشد محصول و رؤسای فروش و توسعه، کاربردی بودن گرین را در استخراج ارزش از تعاملات، بنا نهادن کتابخانه‌های دانش، و پشتیبانی از موفقیت مشتری و تلاش‌های تحقیقاتی بازتاب می‌دهد.

Grain
Grain
About the author

Great! You’ve successfully signed up.

Welcome back! You've successfully signed in.

You've successfully subscribed to OpenDigg.

Success! Check your email for magic link to sign-in.

Success! Your billing info has been updated.

Your billing was not updated.