OpenDigg

Juice Labs

Juice Labs היא "פלטפורמת אופטימיזציה ל-GPU המחוזקת ברשת", שנועדה למקסם את שימוש ב-GPU ברחבי תשתיות שונות, מה שמאפשר לארגונים לנצל את הפוטנציאל המלא של ההשקעות ב-GPU שלהם.
Visit Juice Labs
Juice Labs

Juice Labs מובילה חזית חדשה בניצול ה-GPU באמצעות תוכנת GPU-over-IP חדשנית. הטכנולוגיה המהפכנית הזו מטפלת בחוסר יעילות קריטי בנוף המחשוב המודרני: הניצול החלקי של קיבולת ה-GPU. עם 80% מקיבולת ה-GPU שבדרך כלל לא מנוצלת, תוכנת Juice Labs פותחת את המשאב העצום והלא מנוצל הזה, הדומה ל-'Dark GPU', בדומה לסיב אופטי חשוך לא מנוצל בתשתיות הרשת【33†source】.

התוכנה מציעה יכולות שיתוף דינאמיות ואיחוד, מאפשרת גישה ישירה מרחוק לכל קיבולת GPU בכל רשת. תכונה זו מועילה במיוחד עבור תחנות עבודה ושרתים, ומשפרת באופן משמעותי את הגמישות ואת היעילות של עבודות מואצות ב-GPU【33†source】.

עבור חברות, מעבדות Juice מבטיחות קפיצת מדרגה בגמישות ה-GPU. תוכנתם המתקינה במהירות הופכת כל GPU ברשת הארגון למחובר לרשת, מה שמאפשר דרכים חסרות תקדים לשתף, להרכיב ולגשת למשאבי GPU. יכולת זו מאפשרת שימוש יעיל וחסכוני יותר במה שלעיתים קרובות הוא החלק היקר ביותר בהשקעה בחישובים. נוכח העובדה שה-GPU הממוצע שמופעל מגיע לניצול של 15% או פחות, פתרון של Juice מציג הזדמנות ניכרת לארגונים למקסם את משאביהם【34†source】【35†source】.

Juice Labs' הטכנולוגיה של פונה גם לאתגרים בסביבות העבודה ההיברידיות של היום, שבהן תחנות עבודה חזקות רבות נותרות לא מנוצלות או אפילו במצב שבת. התוכנה מאפשרת לנצל במלוא היכולת את מעבדי ה-GPUs בתחנות אלה, בדיוק כמו באלה הממוקמים במדפי שרתים, ובכך לאופטימל את הכושר החישובי הזמין.

juice-labs
juice-labs
About the author

Great! You’ve successfully signed up.

Welcome back! You've successfully signed in.

You've successfully subscribed to OpenDigg.

Success! Check your email for magic link to sign-in.

Success! Your billing info has been updated.

Your billing was not updated.