OpenDigg

Lexica

לקסיקה היא "חלוצה ביצירה אומנותית מופעלת על ידי מלאכות בינה," המעניקה בקלות צורה לתיאורים באמנות דיגיטלית, ומגלמת את הסינרגיה בין בינה מלאכותית ליצירתיות אנושית.
Visit Lexica
Lexica

בעידן שבו טכנולוגיה פוגשת אמנות, לקסיקה בוקעת כמושכת אור של חדשנות, מאחדת את עוצמת הניתוח של הבינה המלאכותית עם תחומים בלתי מוגבלים של יצירתיות אנושית. בלב לקסיקה נמצאת התכונה הדגל שלה, Aperture v3.5, כלי שמנשם חיים לתחזיות אמנותיות באמצעות בינה מלאכותית. המשתמשים פשוט מתארים את התמונה הרצויה שלהם, וכמו אלכימאי דיגיטלי, לקסיקה משנה מילים ליצירות אמנות חזותיות. פשטות ממשקה היא עדות למשימתה: שאמנות שנוצרת על ידי בינה מלאכותית לא תהיה רק אפשרות, אלא מציאות נגישה במיוחד ליוצרים בכל רמות המיומנות.

ככל שהבינה המלאכותית ממשיכה להגדיר מחדש גבולות, לקסיקה ניצבת כחזית, המצביעה על כיצד טכנולוגיה יכולה להפוך לשותף בתהליך היצירתי. השפעתה אינה רק באמנות שהיא מייצרת, אלא בדלתות שהיא פותחת לחקירה דמיונית ולביטוי אמנותי.

Lexica
Lexica
About the author

Great! You’ve successfully signed up.

Welcome back! You've successfully signed in.

You've successfully subscribed to OpenDigg.

Success! Check your email for magic link to sign-in.

Success! Your billing info has been updated.

Your billing was not updated.