OpenDigg

Mixpeek

מיקספיק הוא "כלי חיפוש הקשרי מונע בינה מלאכותית מולטימודלי" שמשנה את אופן התקשורת של המשתמשים עם מגוון עצום של תכנים, מעלה את רמת הגילוי והיעילות באמצעות יכולות הבינה המלאכותית המתקדמות שלו.
Visit Mixpeek
Mixpeek

Mixpeek הוא כלי AI מולטימודלי חדשני לחיתוך, שמיועד לשנות את חיפוש התוכן וגילויו. הוא מנצל את הבינה המלאכותית לביצוע חיפושים הקשורים להקשר בסוגי קבצים שונים, כולל וידאו, תמונות, אודיו וטקסט, הכל דרך שורת קוד אחת【82†source】. השיטה הזו מאפשרת למשתמשים להוציא תכונות מרכזיות מכל סוג קובץ, כולל פעולה, עצם, נושא, טקסט, דיבור, ואנשים, מותאמות לצרכים הספציפיים שלהם【83†source】.

הפלטפורמה מציעה מגוון של פונקציונליות כולל ניתוח מדיה שבו הקבצים מועברים ומנותחים בבטחה, חילוץ תכונות להוציא נושאים, עצמים, ומושגים בהתאם להעדפות המשתמש, וחיפוש בשפה טבעית, הקשרי בכל התוכן שנטמע. Mixpeek משרתת מגזרים שונים כמו גילוי תוכן, סחר אלקטרוני, זרם מדיה, טכנולוגיית חינוך, חדשות ותקשורת, ושיווק דיגיטלי, ומספקת איתור תוכן מדויק, התאמת מוצר, מציאת תוכן ספציפי בתוך מדיה, סיוע במשאבי למידה, קטגוריזציה של חדשות, וזיהוי טרנדים לקמפיינים שיווקיים.

עוצמותיה של Mixpeek טמונות במהירות, יעילות עלויות ודיוק שלה. היא מבטיחה אינדוקסציה וחיפוש מהירים יותר, הפחתה של 30% בעלויות בהשוואה לשיטות אינדוקסציה וחיפוש קובצים מסורתיות, ושיעורי המרה גבוהים יותר על ידי הבנת כוונות המשתמש באמצעות מודלים גדולים של שפה (LLMs)【91†source】. בנוסף, Mixpeek מציעה אחסון קבצים חכם, מנוהל במלואו, מתקנה ומאובטח. הפלטפורמה נוחה למשתמש, קלה להתקנה מאפס עד מיליארדים של פריטים עם השפעה מינימלית על זמן התגובה, מציעה תמחור מבוסס שימוש, ומבטיחה אבטחת נתונים, כאשר היא עומדת בסטנדרטיות SOC 2 Type II ומוכנה ל- GDPR.

mixpeek
mixpeek
About the author

Great! You’ve successfully signed up.

Welcome back! You've successfully signed in.

You've successfully subscribed to OpenDigg.

Success! Check your email for magic link to sign-in.

Success! Your billing info has been updated.

Your billing was not updated.