OpenDigg

Neeva

Neeva היא "מנוע חיפוש מופעל בAI" המציע חוויית חיפוש פרטית, ללא פרסומות ואישית, ומתאים למשתמשים שמעריכים רלוונטיות והגנת נתונים בשאילתות המקוונות שלהם.
Visit Neeva
Neeva

בשוק הצפוף של מנועי החיפוש, Neeva מתבלטת כפרצוף חדש עם פתרון המופעל על ידי בינה מלאכותית שנועד להגדיר מחדש את חוויית החיפוש של המשתמש. פלטפורמת Neeva נבנתה על הנחה של ספק שירותי חיפוש המעדיפה פרטיות, מסירה מודעות ומעקבי צד שלישי שלעיתים קרובות מעמיסים על תוצאות החיפוש ופוגעים בנתוני המשתמש.

Neeva מחויבת לחווית חיפוש ללא הפרעות ומשלבת זאת עם מתן תוצאות רלוונטיות ואיכותיות. בשימוש באלגוריתמים מתקדמים של למידת מכונה, Neeva שואפת להבין את השאילתות של המשתמשים ברמה עמוקה יותר, ולהציע תוצאות מדויקות יותר ומתאימות להקשר. גישה זו לחיפוש, המעדיפה רלוונטיות ופרטיות המשתמש, מתחילה לזכות לתשומת לב בקרב משתמשים המתעוררים במודעות על טביעת הרגל הדיגיטלית שלהם.

הטכנולוגיית הבינה המלאכותית שעומדת בבסיס מנוע החיפוש של Neeva מתוחכמת באופן רציף כדי להתאים לאינטרנט המשתנה ולצרכים המגוונים של משתמשיה. יכולת ההתאמה הזו משקפת מגמה רחבה יותר בפיתוח הבינה המלאכותית, שבה עיצוב ממוקד-משתמש הוא עליון. מומחי תעשייה זיהו את הפוטנציאל של הבינה המלאכותית בלספק חוויות חיפוש אישיות כאלה, וציינו את הערך המשמעותי שהיא מוסיפה ןהן לגלישה חופשית וןהן למחקר אינטנסיבי.

Neeva
Neeva
About the author

Great! You’ve successfully signed up.

Welcome back! You've successfully signed in.

You've successfully subscribed to OpenDigg.

Success! Check your email for magic link to sign-in.

Success! Your billing info has been updated.

Your billing was not updated.