OpenDigg

Opus Clip

Opus Clip یک "ابزار بازآفرینی ویدئو به قدرت هوش مصنوعی" است که ویدئوهای طولانی صحبت را به کلیپ‌های کوتاه و جذاب که برای اشتراک گذاری ویروسی طراحی شده‌اند، تبدیل می‌کند و به خالقان یک روند ساده برای افزایش دسترسی و تعاملشان می‌دهد.
Visit Opus Clip
Opus Clip

در عصر دیجیتال که ویدیوهای کوتاه و جذاب بر تخته‌ای از پلتفرم‌های اجتماعی تسلط دارند، بازآفرینی ویدیوهای طولانی به کلیپ‌های کوچک و مشارکت‌برانگیز نیاز اصلی است. اینجاست که Opus Clip، ابزار ویدئویی نوآورانه هوش مصنوعی، وارد می‌شود تا خلق محتوا را متحول سازد. Opus Clip به‌راحتی ویدیوهای طولانی گفتاری را با یک کلیک ساده به کلیپ‌های کوتاه ویروسی تبدیل می‌کند، که این امر مایه برکتی برای خالقان در زمینه‌های مختلف از جمله تعلیمی، نقد و بررسی، بازبینی محصولات و سخنرانی‌های انگیزشی است.

1 long video,10 viral clips.Create 10x faster

اپوس کلیپ فقط ویدئوها را کوتاه نمی‌کند؛ این برنامه به صورت هوشمند بخش‌های جذاب‌ترین را شناسایی می‌کند، آن‌ها را به‌طور منسجم مرتب می‌کند و حتی پتانسیل وایرال بودن هر کلیپ را ارزیابی می‌کند. این ابزار مبتنی بر هوش مصنوعی همچنین تجربه تماشاچی را با برجسته کردن کلمات کلیدی ارزشمند و افزودن اموجی‌های مرتبط برای تاکید بر محتوای با ارزش، افزایش می‌دهد، بنابراین زمان تماشا و تعداد بازدیدها را به طور قابل توجهی افزایش می‌دهد.

AI Curation (ClipGenius™)

علاوه بر این، اپلیکیشن Opus Clip با افزایش رشد خالقین همراه است که توسط کاربران مختلفی که شاهد جهش چشمگیر در تعداد بازدیدها و درآمد بودند، تایید شده است. کاربرد هوش مصنوعی در اینجا متوقف نمی‌شود؛ با ویژگی‌هایی مانند تشخیص فعال مکالمه‌کننده و کمک راننده AI، خالقین کنترل بیشتری بر نتیجه نهایی دارند، تضمین کرده‌اند که نورافکن همیشه روی سخنران باشد و برش زمانی خاص بر اساس واژه‌های کلیدی امکان‌پذیر می‌سازد.

About the author

Great! You’ve successfully signed up.

Welcome back! You've successfully signed in.

You've successfully subscribed to OpenDigg.

Success! Check your email for magic link to sign-in.

Success! Your billing info has been updated.

Your billing was not updated.