OpenDigg

Opus Clip

Opus Clip הוא "כלי שימוש מחדש בווידאו מופעל באמצעות מלאכת מחשב" שהופך סרטונים ארוכים של דיבור לקליפים קצרים ומושכים שתוכננו להתפשטות ויראלית, ומספק ליוצרים תהליך מרוכז להגביר את ההישג והמעורבות שלהם.
Visit Opus Clip
Opus Clip

בעידן דיגיטלי שבו וידאו קצרים וממכרים משתלטים על פלטפורמות חברתיות, שימוש חוזר בסרטונים ארוכים והפיכתם לקטעים קצרים ומרתקים היא הצורך של השעה. זו הבמה של Opus Clip, כלי וידאו AI חדשני, שנכנס כדי למהפך את יצירת התוכן. Opus Clip הופך בקלות וידאו ארוכים של דיבורים לקטעי ויראל קצרים בלחיצה פשוטה, מה שהופך אותו לברכה עבור יוצרים בתחומים שונים כולל השכלה, פרשנות, ביקורות מוצרים, ונאומים מוטיבציוניים.

1 long video,10 viral clips.Create 10x faster

Opus Clip לא רק קוטע את הווידאו; הוא זיהה באופן חכם את החלקים המרתקים ביותר, מסדר אותם באופן רציף וגם דורג את פוטנציאל הוויראליות של כל קטע. כלי זה המופעל על ידי מלאכת המחשב משפר גם את חוויית הצופה על ידי הדגשת מילות מפתח חשובות והוספת אימוג'ים רלוונטיים כדי להדגיש את התוכן הערכי, מה שמגדיל באופן משמעותי את זמן הצפייה ואת מספר הצפיות.

AI Curation (ClipGenius™)

בנוסף, Opus Clip מקדם צמיחה מוגברת של יוצרים כפי שהעידו משתמשים שונים שחוו צפיות והכנסות שואפות כלפי מעלה. השימוש בבינה מלאכותית לא נגמר כאן; עם תכונות כמו זיהוי המרצה הפעיל וה-Co-Pilot המלאכותי, ליוצרים יש שליטה רבה יותר על התוצאה הסופית, ומבטיחים שהזרקור יהיה תמיד על המרצה ומאפשרים גזירת קטעי וידאו לפי קטעי זמן ספציפיים על בסיס מילות מפתח.

About the author

Great! You’ve successfully signed up.

Welcome back! You've successfully signed in.

You've successfully subscribed to OpenDigg.

Success! Check your email for magic link to sign-in.

Success! Your billing info has been updated.

Your billing was not updated.