OpenDigg

Plask Motion

״Plask Motion״ הוא ״כלי אנימציה לתפיסת תנועה שמופעל על ידי מלאכותי״ שנמצא בשימושה של קהילה גדולה של יוצרים, המעשירה את התהליך היצירתי באמצעות טכנולוגיית תפיסת תנועה מתקדמת לפרוטוטיפים של משחקים ופרויקטים תלת-מימדיים אחרים.
Visit Plask Motion
Plask Motion

Plask Motion הוא כלי אנימציה המופעל על ידי מלאכת יד AI שתוכנן להביא למהפכה בתהליך פיתוח משחקים באמצעות טכנולוגיית תיעוד תנועה (mocap). הוא מאפשר יצירת מודלים ראשוניים במהירות ומייעל תהליכי עבודה ב-3D, כאשר הוא מועדף בקרב למעלה מ-100,000 יוצרים בשל יעילותו ונוחות שימושו ביצירת אנימציות דינמיות.

הפלטפורמה מציעה תוכנית Freemium, שהיא חינמית לשימוש, ותוכנית Mocap Pro, הזמינה דרך מודל מנוי. גמישות זו במחירון מבטיחה ש-Plask Motion נגישה למגוון רחב של משתמשים, מיוצרים עצמאיים ועד לאולפנים מקצועיים. משתמשים יכולים להעלות את דגמיהם התלת ממדיים לפלטפורמה, בתנאי שהם עומדים בדרישות מסוימות, ובכך להבטיח שיכולות הלכידה התנועתיות החזקות של הכלי תואמות למגוון רחב של פרויקטים יצירתיים.

Plask Motion הפך מגוון תעשיות, כולל משחקים, קולנוע ומציאות מדומה, על ידי הפיכת יצירת תנועה ואנימציה לחלק נטול תפרים ויעיל יותר. ערכת התכונות שלו, המותאמת ליצירה 3D, כוללת את היכולת ליצור אנימציות מתוך קלט משתמש וקלטי טקסט, ובכך לחזק את החופש היצירתי והפרודוקטיביות.

Plask Motion
Plask Motion
About the author

Great! You’ve successfully signed up.

Welcome back! You've successfully signed in.

You've successfully subscribed to OpenDigg.

Success! Check your email for magic link to sign-in.

Success! Your billing info has been updated.

Your billing was not updated.