OpenDigg

Smodin

"دستیار نویسندگی همه‌گیر" که ترکیبی از ویژگی‌های پیشرفته برای بهبود نوشتن، تحقیق و تشخیص سرقت ادبی را ارائه می‌دهد.
Visit Smodin
Smodin

اسمودین مجموعه‌ای از ابزارهای کمک‌نویسندگی را ارائه می‌دهد که به کاربران امکان می‌دهد متونی باکیفیت بالا و ساختارمند همراه با مراجع ایجاد کنند. این سرویس از مهمات نگارش متفاوتی پشتیبانی می‌کند، ابزارهای تحقیق مبتنی بر هوش مصنوعی را برای تحقیق سریع‌تر ارائه می‌دهد، و اطمینان می‌دهد که متن عاری از انتحال است. با ویژگی‌ها مانند تولید خودکار مراجع در قالب‌های MLA و APA و بازخورد فوری درباره بهبود متن، هدف آن بالا بردن تجربه نویسندگی به استاندارد حرفه‌ای است و به جامعه کاربران متنوعی از جمله دانش‌آموزان، نویسندگان، و کسب‌وکارها خدمت‌رسانی می‌کند

About the author

Great! You’ve successfully signed up.

Welcome back! You've successfully signed in.

You've successfully subscribed to OpenDigg.

Success! Check your email for magic link to sign-in.

Success! Your billing info has been updated.

Your billing was not updated.