OpenDigg

AI-CLI

AI-CLI یک "ابزار خط فرمان محور GPT-3" است که به طور قابل توجهی ساده سازی و افزایش کارایی عملیات خط فرمان را بهبود می‌بخشد.
Visit AI-CLI
AI-CLI

در حوزه پویای فناوری، AI-CLI به عنوان ابزاری نوین ظهور یافته است، که با بهره‌گیری از توانایی‌های GPT-3، عملیات خط فرمان را متحول می‌کند. توسعه یافته توسط abhagsain و موجود بر روی GitHub، AI-CLI یک ابزار خط فرمان متن‌باز است که توسط قدرت GPT-3 به حرکت در می‌آید. این ابزار برای ساده‌سازی کارهای پیچیده مانند جستجو، پرس و جو و کنترل طراحی شده است، که آن را به دارایی ارزشمندی برای توسعه‌دهندگان و علاقه‌مندان به تکنولوژی تبدیل می‌کند.

نصب و استفاده

نصب AI-CLI ساده است. کاربران می‌توانند آن را به صورت جهانی با استفاده از دستور npm npm i @abhagsain/ai-cli -g نصب کنند. پس از نصب، AI-CLI به یک کلید API OpenAI نیاز دارد تا عمل کند، که کاربران می‌توانند با ایجاد حساب کاربری در پلتفرم OpenAI به دست آورند.

طیف متنوعی از کارکردها

قابلیت‌های AI-CLI گسترده هستند. دستورات کلیدی شامل ai ask [question]، ai auth، ai autocomplete [SHELL]، ai help [COMMAND]، ai model، و ai update [CHANNEL] می‌باشند که به نیازهای مختلفی پاسخ می‌دهند و تجربه کاربری را ارتقاء می‌بخشند.

صرفه‌جویی در هزینه و کارآمد

AI-CLI برای این طراحی شده است که هم کارآمد باشد و هم از نظر هزینه مقرون به صرفه. طول دستور العمل ابزار تقریباً 840 توکن است، با قیمت متن داوینچی-۰۰۲ حدود $0.02 برای 1K توکن، که به طور تقریبی به $0.017 برای هر دستور ترجمه می‌شود. تلاش های مداومی برای بهبود پاسخ‌ها و کاهش هزینه‌ها از طریق تنظیمات دقیق انجام می‌شود.

نتیجه‌گیری و برچسب‌ها

AI-CLI به عنوان یک شاهد بر استفاده نوآورانه از هوش مصنوعی در بهبود رابط‌های خط فرمان است، که یک راه حل کاربردی، کارآمد و مقرون به صرفه را ارائه می‌دهد.

AI-CLI
About the author

Great! You’ve successfully signed up.

Welcome back! You've successfully signed in.

You've successfully subscribed to OpenDigg.

Success! Check your email for magic link to sign-in.

Success! Your billing info has been updated.

Your billing was not updated.