OpenDigg

AI Reality

«AI Reality» یک پلتفرم مجهز به هوش مصنوعی برای ساخت نمونه‌های اولیه واقعیت افزوده است که با استفاده از Stable Diffusion و OpenAI، تجربه‌های AR را به سرعت ایجاد می‌کند و یادگیری و استفاده از فناوری واقعیت افزوده را در مقیاس بزرگ ساده می‌سازد.
Visit AI Reality
AI Reality

واقعیت مصنوعی در خط مقدم نوآوری‌های فناورانه قرار دارد و دنیای هوش مصنوعی و واقعیت افزوده (AR) را با هم ادغام می‌کند. این پلتفرم در حال انقلابی کردن روش‌های ایجاد نمونه‌های اولیه AR است و از قدرت تولید متن AI برای ساده‌سازی و سرعت بخشیدن به فرآیند توسعه استفاده می‌کند.

ویژگی‌های نوآورانه واقعیت هوش مصنوعی

تأثیر واقعیت هوش مصنوعی

واقعیت مصنوعی نماینده گام بزرگی در توسعه واقعیت افزوده (AR) است. با استفاده از قدرت هوش مصنوعی برای نمونه‌سازی سریع، این پلتفرم تنها یک ابزار نوآورانه برای توسعه‌دهندگان نیست، بلکه یک کمک آموزشی نیز برای کسانی است که تازه با واقعیت افزوده آشنا شده‌اند. این پلتفرم پتانسیل دارد تا استفاده و درک از واقعیت افزوده را در مقیاس وسیعی گسترش دهد.

AI Reality
AI Reality
About the author

Great! You’ve successfully signed up.

Welcome back! You've successfully signed in.

You've successfully subscribed to OpenDigg.

Success! Check your email for magic link to sign-in.

Success! Your billing info has been updated.

Your billing was not updated.