OpenDigg

Daydrm.ai

Daydrm.ai یک "ابزار هوش مصنوعی برای تبلیغات خلاقانه" است که از طریق یک مدل زبانی که بر روی کمپین‌های نوشته شده توسط انسان‌ها آموزش دیده، مفاهیم تبلیغاتی منحصر به فرد و مؤثر ارائه می‌دهد.
Visit Daydrm.ai
Daydrm.ai

Daydrm.ai ابزاری پیشرفته AI است که برای کمک به حرفه‌ای‌های خلاق تبلیغاتی و آژانس‌ها در تولید مفاهیم تبلیغاتی نوآورانه طراحی شده است. عملکرد آن متکی به مدل زبانی گسترده‌ای است که بر اساس کمپین‌های تبلیغاتی خلاق نوشته شده توسط انسان آموزش دیده است، و رویکردی منحصر به فرد و مؤثر در ایجاد تبلیغات را ارائه می‌دهد.

Daydrm.ai به عنوان ابزار هوش مصنوعی نوآورانه برای حرفه‌ای‌های تبلیغات خلاق و آژانس‌ها برجسته است، که ویژگی‌های منحصر به فردی مثل داده‌های آموزشی ساختاریافته اختصاصی، تولید خروجی‌های متعدد، و یک بستر خصوصی و امن را ارائه می‌دهد. توانایی آن در کمک به تولید سریع مفاهیم تبلیغاتی متنوع و اصیل، آن را به یک دارایی ارزشمند در صنعت خلاق تبدیل می‌کند.

Daydrm.ai
Daydrm.ai
About the author

Great! You’ve successfully signed up.

Welcome back! You've successfully signed in.

You've successfully subscribed to OpenDigg.

Success! Check your email for magic link to sign-in.

Success! Your billing info has been updated.

Your billing was not updated.