OpenDigg

DreamUp

DreamUp یک "پلتفرم هنری پیشرفته AI" است که بر تولید هنری اخلاقی تاکید دارد و ابزارهایی را برای هنرمندان جهت خلق و کنترل آثار هنری تولید شده توسط AI ارائه می‌دهد، همچنین بدون درز به جامعه DeviantArt متصل می‌شود.
Visit DreamUp
DreamUp

DreamUp: انقلاب در بیان هنری با هوش مصنوعی

دریم‌آپ، که با حمایت دویان‌آرت به وجود آمده، یک مولد هنر مصنوعی نوآورانه است که با هدف انقلابی کردن روش‌های خلق و تعامل با هنر دیجیتال طراحی شده است. این پلتفرم به دلیل متعهد بودن به برخورد اخلاقی و عادلانه با خالقان و آثار آن‌ها، و اطمینان از رویکرد مسئولانه به هنر تولید شده توسط هوش مصنوعی، مشخص می‌شود.

تقویت خلاقیت با ویژگی‌های پیشرفته

DreamUp پیشنهادات:

انتگراسیون با جامعه DeviantArt

در بخشی از اکوسیستم DeviantArt، DreamUp اطمینان می‌دهد که تمام تصاویر تولید شده با شرایط خدمات و سیاست ادب مجموعه جامعه سازگار هستند. کاربران می‌توانند میزان هنر هوش مصنوعی که در فیدهای DeviantArt خود مشاهده می‌کنند را مشاهده و کنترل کنند، و بدین ترتیب شفافیت و کنترل را بر تجربه هنری خود حفظ می‌کنند.

قدرتمند سازی هنرمندان

DreamUp قدرت را در دستان خالقان قرار می‌دهد، به آنها اجازه می‌دهد که تصمیم بگیرند هنرشان چگونه استفاده شود، آیا مدل‌ها و داده‌نماهای هوش مصنوعی می‌توانند با محتوای آنها آموزش داده شوند، و اطمینان حاصل می‌کند که برای سبک‌هایی که به عنوان الهام در تصاویر تولید شده توسط DreamUp استفاده می‌شوند، اعتبار داده می‌شود.

نتیجه‌گیری

DreamUp توسط DeviantArt تنها یک مولد هنر مصنوعی نیست؛ این یک پلتفرم است که به هنرمندان احترام می‌گذارد و آن‌ها را قدرتمند می‌سازد، تکنولوژی را با خلاقیت ترکیب می‌کند در حالی که استانداردهای اخلاقی در ایجاد هنر مصنوعی را حفظ می‌کند.

DreamUp
DreamUp
About the author

Great! You’ve successfully signed up.

Welcome back! You've successfully signed in.

You've successfully subscribed to OpenDigg.

Success! Check your email for magic link to sign-in.

Success! Your billing info has been updated.

Your billing was not updated.