OpenDigg

Forethought.ai

Forethought.ai یک "پلتفرم خودکارسازی پشتیبانی مشتری محرک مصنوعی" است که هزینه‌های پشتیبانی را به شدت کاهش داده و با خودکارسازی و بهینه‌سازی دوره زندگی کامل بلیط‌های پشتیبانی در صنایع مختلف، کیفیت خدمات را ارتقا می‌بخشد.
Visit Forethought.ai
Forethought.ai

Forethought.ai با رویکرد اولیه‌ی AI خود به اتوماسیون خدمات مشتریان، در حال انقلابی‌سازی چشم‌انداز پشتیبانی مشتریان است. با قدرت گرفته از SupportGPT™، هوش مصنوعی پشتیبانی مولد Forethought.ai، این پلتفرم به طور خاص برای کاهش هزینه‌ها و ارتقاء کیفیت خدمات برای تیم‌ها در صنایع مختلف طراحی شده است.

1. افزایش بهره‌وری و بازده سرمایه
Forethought.ai از مدل‌های زبان بزرگ (LLMs) استفاده می‌کند که بر روی داده‌های خاصی از کسب‌وکارها دقیق شده‌اند، به منظور بیشینه‌سازی بهره‌وری و بازده سرمایه. این بستر از معیارهای چشمگیری برخوردار است، از جمله دقت میانگین مدل 91 درصد، کاهش 40 درصدی در میانگین زمان اولین پاسخ‌دهی، و دفع 53 درصدی از استعلام‌های روتین.

2. مجموعه‌ای جامع از راه‌حل‌ها
Forethought.ai یک مجموعه از راه‌حل‌ها را برای بهینه‌سازی پشتیبانی مشتریان ارائه می‌دهد:

3. کاربرد در سراسر صنعت
Forethought.ai چند بُعدی بوده و تجربه مشتری (CX) را برای تیم‌ها در بخش‌های مختلفی از جمله تجارت الکترونیک، SaaS و فین‌تک بهینه می‌کند. این انعطاف‌پذیری اطمینان می‌دهد که کسب‌و‌کارها در هر زمینه‌ای می‌توانند بازده سرمایه (ROI) را بیشینه کرده و با کمتر کارایی بیشتری داشته باشند.

۴. سابقه اثبات شده و پیاده‌سازی سریع
اثربخشی Forethought.ai در دنیای کسب‌وکار بازتاب یافته است. این شرکت به خاطر توانایی‌اش در اتصال به نرم‌افزارهای فروش و خدمات مشتری موجود، جهت یادگیری از مشکلات گذشته و پیش‌بینی بهتر نیازهای فردی تیکت‌ها ستایش شده است. از سکوی Forethought.ai به خاطر کاهش زمان حل مشکلات، که منجر به افزایش بهره‌وری کارکنان و حفظ مشتریان می‌گردد و در نتیجه به بهبود درآمد منجر می‌شود، یاد شده است. علاوه بر این، Forethought.ai می‌تواند اولویت تیکت‌های ورودی و مناسب‌ترین عامل برای آن‌ها را پیش از هرگونه دخالت دستی پیش‌بینی کند. این توانایی عامل کلیدی در پذیرش سریع و موفقیت آن بوده است، از جمله پیروزی‌اش در میدان نبرد TechCrunch Disrupt در سال ۲۰۱۸.

Forethought.ai
Forethought.ai
About the author

Great! You’ve successfully signed up.

Welcome back! You've successfully signed in.

You've successfully subscribed to OpenDigg.

Success! Check your email for magic link to sign-in.

Success! Your billing info has been updated.

Your billing was not updated.