OpenDigg

Gamma.AI

Gamma.AI یک راه‌حل "محوریت‌داده‌شده‌ی هوش مصنوعی، مبتنی‌بر ابر" است که امنیت داده‌ها را در پلتفرم‌های مختلف SaaS افزایش می‌دهد و محافظت جامعی در برابر نقض داده‌ها و دسترسی‌های غیرمجاز ارائه می‌دهد.
Visit Gamma.AI
Gamma.AI

Gamma.AI، اکنون بخشی از شبکه‌های Palo Alto، یک راهحل پیشگیری از از دست دادن داده‌های ابری مبتنی بر هوش مصنوعی (DLP) ارائه می‌دهد که عمدتاً به بخش SaaS خدمات می‌رساند. این پلتفرم نوآورانه به موضوع مهم امنیت داده‌ها می‌پردازد، که به ویژه در عصر امروز که بخش قابل توجهی از کارهای شرکتی در دستگاه‌های شخصی و از طریق اپلیکیشن‌های متعدد SaaS صورت می‌گیرد، حائز اهمیت است【44†source】.

فناوری یادگیری عمیق Gamma.AI با دقت 99.5% در طبقه‌بندی داده‌ها به رخ می‌کشد و به عنوان راه حلی قوی برای کشف داده‌ها در ابر و DLP ارائه می‌دهد. این طرح پوشش افقی را ارائه می‌کند و با یک کلیک قابل پیاده‌سازی در تمامی برنامه‌ها، دستگاه‌ها و کاربران است و با تأکید بر دموکراتیزه کردن کاربران، به آنها توانایی حل و فصل بلافاصله را می‌بخشد【44†منبع】. این سکو به طور موثری در پلتفرم‌های مختلف همکاری، پلتفرم‌های ذخیره‌سازی و برنامه‌های تجاری، از جمله خدمات پراستفاده‌ای مانند Slack، Gmail، Microsoft Teams و Salesforce ادغام شده است【56†منبع】.

Gamma.AI در رفع چالش‌های امنیت داده‌ها در عصر کار از خانه (WFH) بسیار مؤثر بوده است و موضوعات گسترده‌ای نظیر ارزیابی ریسک داده‌های ابری، حکمرانی داده‌های ابری و کنترل‌های دسترسی را پوشش می‌دهد. این پلتفرم همچنین راه‌حل‌هایی برای مقابله با تهدیدات داخلی و حملات مهندسی اجتماعی ارائه می‌دهد که منابع قابل توجهی از نقض داده‌ها هستند.

نظرات مشتریان به اثربخشی و رضایت کاربر از Gamma.AI تأکید می‌کنند. مشتریان از سهولت استفاده، استقرار بدون دردسر، و قابلیت‌های تشخیص دقیق پلتفرم قدردانی می‌کنند، و بهبود قابل توجهی در وضعیت امنیت داده‌ها و کاهش نقص‌های امنیتی را گزارش می‌دهند.

gamma-ai
gamma-ai
About the author

Great! You’ve successfully signed up.

Welcome back! You've successfully signed in.

You've successfully subscribed to OpenDigg.

Success! Check your email for magic link to sign-in.

Success! Your billing info has been updated.

Your billing was not updated.