OpenDigg

Kore.ai

Kore.ai یک پلتفرم پیشرفته برای AI مکالمه‌ ای و تولیدی است که به کسب و کارها کمک می‌کند تجربه مشتریان و کارکنان را با استفاده از فناوری پیشرفته AI، برای کارایی و توسعه‌پذیری بهبود ببخشد.
Visit Kore.ai
Kore.ai

Kore.ai در خط مقدم فناوری هوش مصنوعی قرار دارد و در زمینه برنامه‌های کاربردی هوش مصنوعی گفتاری و تولیدی تخصص دارد. این پلتفرم با ارائه مجموعه‌ای از ابزارها و راه‌حل‌های بدون نیاز به کدنویسی، به کسب‌وکارها امکان می‌دهد تا هوش مصنوعی را به‌طور مؤثر در تجربیات مشتریان و کارمندان خود یکپارچه کنند. پلتفرم Kore.ai برای افزایش نرخ موفقیت سوالات متداول (FAQ)، بهبود کارایی عوامل مجازی و افزایش بهره‌وری عوامل طراحی شده است و به این ترتیب نرخ‌های حل مشکلات در اولین تماس را بهبود می‌بخشد. این پلتفرم به خاطر استقرار هوش مصنوعی مورد اطمینان با هزینه‌ها و ریسک‌های کاهش یافته شناخته شده است و ادغام سیستمی محکم و تسریع بازدهی سرمایه در طیف متنوعی از حوزه‌های کاری را ارائه می‌دهد. پلتفرم Kore.ai از خدمات درجه‌ی شرکتی متنوعی پشتیبانی می‌کند و از استقرار هوش مصنوعی امن و مقیاس‌پذیر اطمینان می‌دهد. به عنوان شریک مورد اعتماد برندهای برتر جهانی، Kore.ai پیشرو در ارائه تجربیات استثنایی بهینه‌سازی شده با هوش مصنوعی است.

Kore.ai
Kore.ai
About the author

Great! You’ve successfully signed up.

Welcome back! You've successfully signed in.

You've successfully subscribed to OpenDigg.

Success! Check your email for magic link to sign-in.

Success! Your billing info has been updated.

Your billing was not updated.