OpenDigg

Krisp

Krisp یک برنامه "لغو کننده نویز پیشرفته" مبتنی بر هوش مصنوعی است، طراحی شده برای افزایش وضوح و بهره‌وری جلسات و تماس‌های آنلاین و اطمینان از ارتباط امن و بدون حواس‌پرتی برای کاربران در سراسر جهان.
Visit Krisp
Krisp

Krisp: انقلاب در ارتباطات آنلاین با هوش مصنوعی

کریسپ به عنوان یک برنامه پیشرو در حذف نویز مطرح می شود که از هوش مصنوعی بهره می برد تا کیفیت جلسات آنلاین را افزایش دهد. این ابزار نوآورانه با هدف بهبود بهره وری جلسات از طریق وضوح صدای محوریت یافته توسط AI و یک دستیار جلسه طراحی شده است.

ویژگی‌های اصلی Krisp

نتیجه‌گیری

کریسپ به عنوان یک عامل تغییر در زمینه ارتباطات آنلاین ایستاده است، به ویژه برای متخصصان و تیم‌هایی که به طور مکرر در جلسات مجازی شرکت می‌کنند. ترکیب فناوری پیشرفته لغو نویز، سهولت استفاده و تعهد به حریم خصوصی و امنیت، آن را به ابزاری ارزشمند در منظره ارتباطات دیجیتالی امروز تبدیل کرده است.

Krisp
Krisp
About the author

Great! You’ve successfully signed up.

Welcome back! You've successfully signed in.

You've successfully subscribed to OpenDigg.

Success! Check your email for magic link to sign-in.

Success! Your billing info has been updated.

Your billing was not updated.