OpenDigg

Masterpiece Studio

استودیوی شاهکار یک "مجموعه خلاقیت سه‌بعدی بصری" است که هدف آن دسترسی‌پذیر کردن طراحی پیچیده سه‌بعدی برای تمام خالقان می‌باشد، که بازتابی از تعهد به ساده‌سازی فرایند طراحی همزمان با قدرتمند ساختن یک جامعه وسیع از خلاقان سه‌بعدی است.
Visit Masterpiece Studio
Masterpiece Studio

استودیو شاهکار خود را به عنوان اولین مجموعه خلاق ۳ بعدی شهودی و یکپارچه که برای پاسخگویی به نیازهای هر خالقی طراحی شده است، اعلام می‌کند. این بستر برای ساخت فرایند خلق را آسان و قابل دسترس برای متخصصان و علاقه‌مندان به هم معرفی شده است. تیم چند رشته‌ای پشت استودیو شاهکار بیش از هشت سال تجربه در پیشرفت مرزهای فناوری خلق ۳ بعدی را دارد. تعهد آنها به نوآوری در تاریخچه کار با سازمان‌های پیشرو و شناخته شدن توسط رهبران صنعت آشکار است، گرچه جزئیات جوایز و عضویت‌ها به صراحت در وب‌سایت فهرست نشده‌اند.

استودیو Masterpiece در پی داشتن دیدگاهی است برای ساده سازی خلق ابعاد سه‌گانه، و ماموریت آن توانمندسازی میلیارد ها خالق ابعاد سه‌گانه است، که بازتابی از آرزوی دموکراسی خلق ابعاد سه‌گانه در سطح جهانی است. با مجموعه ای از ابزارها که وظایف پیچیده‌ی ابعاد سه‌گانه را ساده می‌کند، این پلتفرم در پی تبدیل شیوه‌ی کار خلاقانه است، با ارائه‌ی رویکردی ساده و دوستانه‌ی کاربر به طراحی ابعاد سه‌گانه.

در صنعتی که به سرعت در حال پذیرش فناوری 3D در بخش‌های مختلف، از جمله بازی‌ها، فیلم و واقعیت مجازی است، ابزارهایی مانند استودیوی شاهکار نقش محوری دارند. آنها نه تنها امکانات فنی را فراهم می‌کنند، بلکه از لحاظ آموزشی نیز حمایت می‌کنند تا خلاقان بتوانند در این عرصه رو به رشد به تعالی برسند.

Masterpiece Studio
Masterpiece Studio
About the author

Great! You’ve successfully signed up.

Welcome back! You've successfully signed in.

You've successfully subscribed to OpenDigg.

Success! Check your email for magic link to sign-in.

Success! Your billing info has been updated.

Your billing was not updated.