OpenDigg

MyHeritage AI Time Machine™

MyHeritage AI Time Machine™ یک پلتفرم مدرن "مجهز به هوش مصنوعی" است که عکس‌های شخصی را به آواتارهای خیره‌کننده در دوره‌های تاریخی مختلف تبدیل می‌کند و راهی منحصر به فرد برای کاوش در دوره‌های مختلف و به اشتراک گذاشتن هویت دیجیتالی فراهم می‌آورد.
Visit MyHeritage AI Time Machine™
MyHeritage AI Time Machine™

MyHeritage AI Time Machine™ به عنوان یک نوآوری برجسته در عرصه هوش مصنوعی و تصویربرداری دیجیتال شناخته می‌شود. این بستر خلاقانه، که توسط MyHeritage از Astria مجوز گرفته شده است، به کاربران این امکان را می‌دهد که در یک سفر بصری منحصر به فرد شرکت کنند، تبدیل عکس‌های خود به آواتارهای هوش مصنوعی شگفت انگیز در دوره‌های مختلف تاریخی.

جادوی دستگاه زمان هوش مصنوعی™

پتانسیل ماشین زمان AI MyHeritage™

میراث من AI Time Machine™ تنها یک برنامه هوش مصنوعی نیست؛ بلکه یک سفر خلاقانه است، که به کاربران روش منحصر به فردی برای تعامل با تاریخ و هنر ارائه می‌دهد. پتانسیل آن به حوزه‌های آموزشی گسترش یافته است، جایی که می‌توان از آن به عنوان ابزاری برای جذاب‌تر و دیداری‌تر کردن یادگیری درباره دوره‌های تاریخی مختلف استفاده کرد.

MyHeritage AI Time Machine™
MyHeritage AI Time Machine™
About the author

Great! You’ve successfully signed up.

Welcome back! You've successfully signed in.

You've successfully subscribed to OpenDigg.

Success! Check your email for magic link to sign-in.

Success! Your billing info has been updated.

Your billing was not updated.