OpenDigg

Newswriter.ai

Newswriter.ai یک "خدمات نویسندگی خبرنامه پشتیبانی شده توسط هوش مصنوعی" است که به تولید و بهبود بخشیدن به اطلاعیه‌های مطبوعاتی کمک می‌کند، تا اطمینان حاصل شود که توجه را جلب و پیام مورد نظر را به طور موثر منتقل می‌کنند.
Visit Newswriter.ai
Newswriter.ai

در جهان پرتحرک بازاریابی دیجیتال و روابط عمومی، Newswriter.ai به عنوان ابزاری تحول‌آفرین برجسته است. متکی به فناوری GPT-3 OpenAI، این ابزار نوشتاری خبرنامه‌های مطبوعاتی مولد AI در حال بازتعریف کردن روش‌های ساخت خبرنامه‌های مطبوعاتی جذاب و چشمگیر است.

نوشتن مطبوعاتی به کمک هوش مصنوعی

Newswriter.ai یک فرآیند شهودی برای نوشتن اخبار مطبوعاتی ارائه می‌کند. کاربران می‌توانند از ابتدا شروع کنند یا با دادن تنها یک توضیح مختصر درباره‌ی اعلام خبرشان، اخبار مطبوعاتی موجود را بهبود بخشند. سپس هوش مصنوعی ایده‌های خلاقانه‌ای را برای افزایش کیفیت اخبار مطبوعاتی ایجاد می‌کند، تا اطمینان حاصل شود که جوهر اصلی خبر به شیوه‌ای جذاب منعکس شده است.

کاربردهای متنوع برای اعلان‌های مختلف

این پلتفرم به انواع مختلفی از اعلانات، مانند راه‌اندازی محصولات جدید، رویدادها، کنفرانس‌ها، مشارکت‌های سخنرانی، جوایز، مراحل مهم کسب‌و‌کار، شراکت‌ها، استخدام‌های جدید، ارتقاء‌ها، اخبار تأمین مالی و اعلانات مرتبط با محتوا، خدمت می‌کند. برای هر دسته‌بندی، Newswriter.ai دستورالعمل‌های سفارشی را ارائه می‌دهد تا به کاربران کمک کند در تهیه اطلاعیه‌های مطبوعاتی تأثیرگذار و مرتبط راهنمایی کنند.

افزایش اصالت و کارایی

در حالی که هوش مصنوعی نقش مهمی در تولید محتوا دارد، توصیه می‌شود که ویرایش توسط انسان برای اطمینان از اصالت و اثربخشی انجام شود. ابزارهایی مانند Originality.ai قادر به تشخیص محتوای تولیدشده توسط AI هستند که به تصحیح و شخصی‌سازی خروجی کمک می‌کند. علاوه بر این، Newswriter.ai با پلتفرم‌هایی مانند SalesNexus برای توزیع ایمیل همکاری کرده و منابعی مانند 'بهبود با استفاده از AI' را برای راهنمایی کاربران در کامل کردن پرس ریلیزهای تولیدشده توسط AI فراهم می‌کند.

Newswriter.ai
Newswriter.ai
About the author

Great! You’ve successfully signed up.

Welcome back! You've successfully signed in.

You've successfully subscribed to OpenDigg.

Success! Check your email for magic link to sign-in.

Success! Your billing info has been updated.

Your billing was not updated.