OpenDigg

Promethean AI

Promethean AI یک مجموعه محرکه توسط هوش مصنوعی برای خلق دنیای مجازی است که به هنرمندان و توسعه دهندگان اجازه می دهد تا با اتوماتیک کردن فرایندهای فنی و بهبود فرایندهای خلاقانه، دیدگاه های منحصر به فرد خود را به زندگی بیاورند.
Visit Promethean AI
Promethean AI

Promethean AI ابزاری انقلابی است که هوش مصنوعی را با خلق دنیاهای مجازی تلفیق می‌کند، با هدف بهبود فرایند مدیریت دارایی‌های دیجیتال برای توسعه‌دهندگان بازی و هنرمندان. این ابزار که در سال 2019 تاسیس شده، به خاطر توانایی‌اش در ساده‌سازی فرآیندهای خلاقانه، اتوماسیون وظایف تکراری و قادرسازی خالقان به اختصاص دادن زمان بیشتر به جنبه‌های هنری توسعه بازی شناخته شده است.

نسخه دسترسی زودهنگام پرومته ای آی برای استفاده غیرتجاری در دسترس است، که با ارائه بینش در مورد پتانسیل هوش مصنوعی در فرایند خلق اثر و با قابلیت‌های محدودی که برنامه‌ریزی شده است به زودی به نسخه کامل تجاری ارتقا یابد. علاوه بر این، چشم‌انداز پرومته ای آی فراتر از صرفاً ارائه نرم‌افزار است؛ آن یک فلسفه توانمندسازی هنری را به تنظیم می‌کند. برنامه کارآموزی شرکت و تعهد آن به "بهبود به عنوان یک هنرمند" ماموریت آن را برای کردن سفر خلاقانه به تجربه‌ای پربار تقویت می‌کند.

تاسیس شده توسط اندرو ماکسیموف، مدیر هنری پیشین تکنیکی در ناتی داگ، Promethean AI بر پایه درک عمیقی از نیازهای صنعت شکل گرفته است. این پلتفرم با هدف دموکراتیک کردن فناوری خلاقانه، اطمینان می‌دهد که انحصاری نباشد و با دماندها و محدودیت‌های رو به افزایش خلق محتوای مدرن مطابقت داشته باشد. Promethean AI آرزو دارد تا به هر هنرمند قدرت یک ارتش را اعطا کند، خلاقیت و ظرفیت تولید را با فناوری پیشرفته یادگیری ماشینی خود افزایش دهد.

Promethean AI
Promethean AI
About the author

Great! You’ve successfully signed up.

Welcome back! You've successfully signed in.

You've successfully subscribed to OpenDigg.

Success! Check your email for magic link to sign-in.

Success! Your billing info has been updated.

Your billing was not updated.