OpenDigg

Promethean AI

Promethean AI הוא "חבילת AI ליצירת עולמות וירטואליים" שמעניקה כוח לאומנים ומפתחים להפוך את חזיונותיהם הייחודיים למציאות על ידי אוטומציה של תהליכים טכניים ושיפור זרימות עבודה יצירתיות.
Visit Promethean AI
Promethean AI

Promethean AI הוא כלי מהפכני המשלב בינה מלאכותית עם יצירת עולמות וירטואליים, במטרה לשפר את תהליך ניהול הנכסים הדיגיטליים עבור מפתחי משחקים ואמנים. הוקם בשנת 2019, הוא מכור על כישוריו לייעל זרימות עבודה יצירתיות, לאוטמט פעולות חוזרות ונשנות, ולאפשר ליוצרים להקדיש יותר זמן לצד האומנותי של פיתוח משחקים.

גרסת הגישה המוקדמת של Promethean AI זמינה לשימוש לא מסחרי, ומציעה תובנות לגבי הפוטנציאל של הבינה המלאכותית בתהליך היצירתי עם פונקציונליות מוגבלת שתוכננה להתרחב כדי להתאים לגרסת הארגון המלאה בקרוב. יתר על כן, חזון Promethean AI נותר לא מוגבל לספק תוכנה בלבד; הוא מגלם פילוסופיה של חיזוק היצירתיות האמנותית. תוכנית ההתמחות של החברה ומחויבותה ל"שיפור כאמן" מחזקת את המשימה להפוך את המסע היצירתי לחוויה מ satisfying.

נוסד על ידי אנדרו מקסימוב, לשעבר מנהל אומנות טכנית ב Naughty Dog, Promethean AI מושתת על הבנה עמוקה של צרכי התעשייה. הפלטפורמה שואפת לדמוקרטיזציה של טכנולוגיה יצירתית, ומבטיחה שהיא לא תהיה בלעדית ותעמוד בדרישות ומגבלות של יצירת תוכן מודרנית. Promethean AI שואפת לחמש כל אמן בכוח של צבא, ולהעצים את היצירתיות ואת יכולת הייצור באמצעות טכנולוגיית למידת מכונה מתקדמת.

Promethean AI
Promethean AI
About the author

Great! You’ve successfully signed up.

Welcome back! You've successfully signed in.

You've successfully subscribed to OpenDigg.

Success! Check your email for magic link to sign-in.

Success! Your billing info has been updated.

Your billing was not updated.