OpenDigg

RTutor

RTutor یک "برنامه مبتنی بر AI برای تولید کد R" است که به کاربران اجازه می‌دهد از طریق زبان طبیعی با داده‌ها تعامل داشته باشند و اسکریپت‌های R ایجاد کنند، و در نتیجه دسترسی به تکنولوژی AI را برای تحلیل داده‌ها و اهداف آموزشی دموکراتیزه می‌کند.
Visit RTutor
RTutor

آرتیوتور یک برنامه مبتنی بر هوش مصنوعی است که به منظور تسهیل تعامل با داده‌ها از طریق زبان طبیعی طراحی شده است، به ویژه بر روی ایجاد و آزمایش کد آر تمرکز دارد. این ابزار از API داوینچی (همتای چت‌جی‌پی‌تی) اوپن‌آی بهره می‌برد تا پرسش‌های زبان طبیعی را به اسکریپت‌های آر ترجمه کند، که سپس بر روی یک پلتفرم شاینی اجرا می‌شوند. هدف از این ابزار، قابل دسترس‌تر کردن فناوری هوش مصنوعی است، به طوری که کاربران بتوانند بدون نیاز به مهارت‌های برنامه‌نویسی گسترده، به راحتی مدل‌های هوش مصنوعی خود را ایجاد و آزمایش کنند.

آرتیوتور رویکردی نوآورانه را برای تعامل با داده ها و تولید کدهای R با استفاده از هوش مصنوعی نمایندگی می کند. این یک ابزار ارزشمند برای کسانی است که به دنبال ارتقای مهارت های برنامه نویسی R خود، انجام تحلیل داده های سریع، یا صرفاً آزمایش با تولید کد مبتنی بر AI هستند. طراحی کاربر-پسند و متمرکز بر آموزش، آن را به منبع دسترسی‌پذیری برای یادگیری و بهره‌وری در تحلیل داده تبدیل می‌کند.

rtutor
rtutor
About the author

Great! You’ve successfully signed up.

Welcome back! You've successfully signed in.

You've successfully subscribed to OpenDigg.

Success! Check your email for magic link to sign-in.

Success! Your billing info has been updated.

Your billing was not updated.