OpenDigg

Super Prompts

Super Prompts یک "پلتفرم نمایش آثار هنری هوش مصنوعی" است که فرآیند به نمایش گذاشتن و به اشتراک گذاشتن آثار هنری تولید شده توسط AI را از طریق توییتر ساده سازی می‌کند، با تمرکز بر دسترسی و قابلیت بازاریابی، ابزارهای هنرمندان دیجیتال را تقویت می‌بخشد.
Visit Super Prompts
Super Prompts

سوپر پرامپتس یک پلتفرم نوآورانه است که برای ادغام با توییتر طراحی شده و تجربه بی‌وقفه‌ای را برای نمایش آثار هنری تولیدشده توسط هوش مصنوعی ارائه می‌دهد. این سیستم برای این طراحی شده است که به هنرمندان فضایی را برای نمایش کارهایشان بدهد و دسترسی به آن‌ها را تنها با یک توییت ممکن سازد. فرآیند کار بسیار ساده است: ثبت نام کنید، حساب کاربری توییتر خود را وصل کنید و شروع به به اشتراک‌گذاری آثار هنری با استفاده از دستورات ساده توییت کنید.

این پلتفرم برای خالقان آثار هنری مصنوعی تسهیل می‌کند تا آثار خود را در یک گالری مرکزی سازماندهی و به اشتراک بگذارند. با این کار، به مسئله پراکندگی که بسیاری از هنرمندان با آن روبرو هستند هنگامی که کارهایشان در پلتفرم‌های مختلف پخش می‌شود، به ویژه آنهایی که NFT‌هایشان را به فروش می‌رسانند، پاسخ می‌دهد. با سوپر پرامپتس، هنرمندان می‌توانند حامیان خود را به یک مجموعه هماهنگ و متراکم از آثار هنری خود هدایت کنند.

سوپر پرامپتس با امکان دادن تولید و نمایش هنر برای هنرمندان بدون زحمت مدیریت چند حساب یا مقابله با محدودیت‌های پلتفرم‌های موجود رسانه‌های اجتماعی، یک راه‌حل منحصربه‌فرد را ارائه می‌دهد. این سرویس تاکید بر سهولت استفاده دارد، رایگان بوده و فقط نیاز به گام‌های حداقلی برای شروع دارد، که برای هنرمندانی که به دنبال یک روش بدون دردسر برای مدیریت حضور دیجیتال خود هستند، جذاب است.

سکو به نظر می رسد نیازهای به وجود آمده هنرمندان دیجیتال در فضای NFT را پاسخ می‌دهد، به آن‌ها ابزارهایی را فراهم می‌آورد که نه‌تنها اثر هنری خود را تولید کنند بلکه به صورت موثری آن را بازاریابی کنند. با متمرکز کردن نمایش و فروش آثار هنری، این سکو دیدگاه و ارتباط گسترده‌تری را تشویق می‌کند و بدین ترتیب اکوسیستم هنر دیجیتال را در کل تقویت می‌کند.

Super Prompts
Super Prompts
About the author

Great! You’ve successfully signed up.

Welcome back! You've successfully signed in.

You've successfully subscribed to OpenDigg.

Success! Check your email for magic link to sign-in.

Success! Your billing info has been updated.

Your billing was not updated.