OpenDigg

TextureLab

TextureLab یک "ابزار تولید بافت بازی" است که از هوش مصنوعی برای تبدیل متن به بافت‌های واقع گرایانه و قابل تنظیم برای هنر دیجیتالی و توسعه بازی استفاده می‌کند.
Visit TextureLab
TextureLab

TextureLab به منزله دارایی کاربردی برای خالقان در دنیای دیجیتال می‌ایستد و به ویژه به نیازهای توسعه‌دهندگان بازی رسیدگی می‌کند. این پلتفرم قدرت AI را به نیروی خلاقانه تبدیل می‌کند و توصیفات متن ساده را به بافت‌های دقیق و بدون درز تبدیل می‌نماید. این یک فرصت برای افزایش بهره‌وری است و مجموعه‌ای از بافت‌های آماده از واقع‌گرایانه‌ی پوست اژدها تا زیبایی کهن کاشی‌های مصری را عرضه می‌دهد.

خدمت می‌بالد به روش دوستانهٔ خود با کاربر، ترغیب به تجربه‌گری با طیف وسیعی از بافت‌ها، که شامل عناصر طبیعی مثل سنگ و چوب می‌شود، همچنین دسته‌بندی‌های دیگر مثل ساختمان‌ها، سبزیجات، یخ، و بافت‌های متفرقه. این دارایی‌های آزاد برای استفاده نه تنها نشان‌دهندهٔ انعطاف پذیری هوش مصنوعی در تولید هنری است، بلکه نشان‌دهندهٔ روند رو به رشد منابع متن‌باز در صنعت خلاقیت نیز می‌باشد.

برای اطمینان از قانونی بودن و استفاده اخلاقی، تمام بافت‌های تولید شده تحت لیسانس Creative ML OpenRAIL-M مجاز هستند، که فرهنگ به اشتراک گذاری و نوآوری را در جامعه خلاق ترویج می‌دهد. این تعهد به لیسانس‌های باز، با حرکت گسترده‌ای در زمینه هوش مصنوعی برای دموکراتیک کردن دسترسی به ابزارهای خلاقانه با کیفیت بالا همسو است.

TextureLab نمادی از تلاقی هوش مصنوعی و خلاقیت است، که راه حلی عملی برای خلق محتوا ارائه می‌دهد که هم قابل دسترس و هم قابل تطبیق با تقاضاهای متنوع توسعه بازی و هنر دیجیتال است. این ابزار پیشرو نمایانگر توانایی هوش مصنوعی برای بهبود و تسهیل فرایند خلاقیت است، و دیدی هیجان انگیز به آینده خلق محتوای دیجیتال ارائه می‌دهد.

texturelab
texturelab
About the author

Great! You’ve successfully signed up.

Welcome back! You've successfully signed in.

You've successfully subscribed to OpenDigg.

Success! Check your email for magic link to sign-in.

Success! Your billing info has been updated.

Your billing was not updated.