OpenDigg

TheOasis

TheOasis یک "پلتفرم تجربه مجازی پیشرفته" است که امکان ایجاد و شخصی‌سازی آواتارهای مجازی واقع‌گرایانه را به کاربران می‌دهد و حضور آنها را در پلتفرم‌های ویدیویی افزایش می‌دهد و محیطی امن و جذاب برای شبکه‌سازی اجتماعی مجازی فراهم می‌کند.
Visit TheOasis
TheOasis

در دنیای پویای تجربیات مجازی، TheOasis به عنوان یک پلتفرم پیشرو ظهور می‌کند که به منظور تعریف مجدد نحوه‌ی ارتباط ما در فضاهای دیجیتال طراحی شده است. این یک پلتفرم تجربه مجازی جدید است که به کاربران امکان می‌دهد آواتارهای مجازی واقع گرایانه‌ای را برای استفاده در پلتفرم‌های ویدئویی مختلف ایجاد کنند. این قابلیت شخصی سازی شامل جنبه‌هایی مثل آواتارها، مو، چشم‌ها، دهان و رنگ پوست می‌شود که اجازه‌ی تطبیق بالایی را برای شخصی سازی فراهم می‌آورد.

ویژگی‌های کلیدی TheOasis

تأثیر TheOasis

TheOasis تنها یک سازنده آواتار مجازی نیست؛ بلکه یک پلتفرم جامع است که نحوه ارائه و تعامل افراد آنلاین را تقویت می‌کند. با ایجاد پلی بین واقعیت و جهان مجازی، TheOasis در حال تعیین استانداردهای جدیدی در فضای تعامل دیجیتال است.

TheOasis
TheOasis
About the author

Great! You’ve successfully signed up.

Welcome back! You've successfully signed in.

You've successfully subscribed to OpenDigg.

Success! Check your email for magic link to sign-in.

Success! Your billing info has been updated.

Your billing was not updated.