OpenDigg

Fy! Studio

استودیو Fy! یک "پلتفرم کاربرپسند برای تصاویر تولیدشده توسط هوش مصنوعی" است که امکان خلق سریع و آسان هنر مصنوعی را فراهم می‌کند و فرایند ساخت هنر دیجیتال را برای خالقان با هر سطح مهارتی دموکراتیک می‌سازد.
Visit Fy! Studio
Fy! Studio

استودیو Fy! یک پلتفرم آنلاین است که به افراد توانایی خلق تصاویر مولد توسط AI را به راحتی می‌دهد. با واسط کاربرپسند خود، استودیو Fy! کاربران را به ایجاد آثار هنری سفارشی AI در چند ثانیه دعوت می‌کند و ابزاری سریع و قابل دسترس برای خلاقیت هنری فراهم می‌آورد.

فرایند با انتخاب سبک و قالب آغاز می‌شود، که در حال حاضر شامل مربع نیز می‌باشد. این سادگی در طراحی به افرادی که تجربه قبلی در طراحی گرافیک ندارند نیز اجازه می‌دهد تا تصاویر چشمگیری تولید کنند که می‌توانند برای اهداف مختلف، از پروژه‌های شخصی گرفته تا برندینگ حرفه‌ای، استفاده شود.

استودیو Fy! تنوع خود را با نمایش مجموعه‌ای از آثار اخیر خود در پلتفرمش به نمایش می‌گذارد، که تنوع و کیفیت هنر قابل انجام با هوش مصنوعی آن را برجسته می‌کند. نام پلتفرم، 'Fy!'، بر روی طبیعت خودجوش و پویای فرآیند خلاقیت، همچنین هدف پلتفرم برای فراهم آوردن تجربه‌ای لذت‌بخش و جذاب برای کاربران تاکید دارد.

Fy! Studio
Fy! Studio
About the author

Great! You’ve successfully signed up.

Welcome back! You've successfully signed in.

You've successfully subscribed to OpenDigg.

Success! Check your email for magic link to sign-in.

Success! Your billing info has been updated.

Your billing was not updated.