OpenDigg

Riku.ai

Riku.ai یک «سکوی هوش مصنوعی برای تحول کسب و کار» است، که به شرکت‌ها این امکان را می‌دهد تا به راحتی راه‌حل‌های سفارشی هوش مصنوعی را بسازند، آزمایش کنند و استقرار دهند و با فناوری هوش مصنوعی قدرتمند و بدون کدنویسی، عملیات و تعاملات مشتری را ارتقاء دهند.
Visit Riku.ai
Riku.ai

Riku.ai یک پلتفرم AI است که با هدف تحول در عملیات کسب و کار از طریق ادغام فناوری پیشرفته AI طراحی شده است. این پلتفرم، تجربه‌ای بدون نیاز به کدنویسی و بدون درز را عرضه می‌کند که به کسب‌وکارها امکان می‌دهد بدون نیاز به مهارت‌های گسترده در کدنویسی، راه‌حل‌های AI را بسازند، با آن‌ها آزمایش کنند و آن‌ها را به کار بگیرند.

Riku.ai خود را به عنوان یک ابزار مبدل برای کسب‌وکارهایی که به دنبال استفاده از فناوری هوش مصنوعی هستند، موضع‌گیری می‌کند. رویکرد ساده و بدون کد آن، در کنار دسترسی به مدل‌های پیشرفته زبان و ادغام داده‌های امن، آن را به یک راه‌حل قوی برای بهبود جنبه‌های مختلف عملیات تجاری از تعامل مشتری گرفته تا اتوماسیون فرآیندهای داخلی تبدیل می‌کند.

riku-ai
riku-ai
About the author

Great! You’ve successfully signed up.

Welcome back! You've successfully signed in.

You've successfully subscribed to OpenDigg.

Success! Check your email for magic link to sign-in.

Success! Your billing info has been updated.

Your billing was not updated.